divendres, 17 de juliol del 2009

Resum Calendari 1983/2010 (comunicat 135-II, 14.07.2009

21.11.1983
Llei 23/1983, per la qual s’estableixen les directrius d’ordenació del territori català i de les accions administratives. D’acord als diversos instruments de planificació.

16.03.1995

Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla Territorial general de Catalunya. Defineix sis àmbits dels plans territorials parcials. basats en la funcionalitat territorial.
El Pla ha d’ésser revisar com a mínim cada deu anys.

15.05.2001
es fa públic el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre

11.09.2004
“Declaració del Penedès” (IEP)

27.01.2005
Es constitueix el grup de treball per crear la Plataforma

21.05.2005
Es legalitza la PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PROPIA

21.06.2006
S’aprova per 1ª vegada, l’àmbit funcional del Penedès a la Comissió de Política Territorial
- adhesió de 41 aj. 3 CC. 85 ent. 8611 particulars

25.07.2006
Aprovació definitiva del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran.

05.07.2007
Aprovació inicial del Pla director de l’Alt Penedès

24.07.2007
Aprovació definitiva del Pla territorial parcial de Ponent

31.08.2007
DOGC 4959 – aprovació inicial del Pla territorial parcial de les comarques centrals.

04.09.2007
DOGC 4961 – Avantprojecte del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

05.12.2007
S’aprova per 2ª vegada, l’àmbit funcional del Penedès a la Comissió de Política Territorial
- adhesió de 61 aj. 4 CC. 12 ee 112 ent. 11750 particulars

07.04.2008
Acord avantprojecte del Pla territorial parcial de l’àmbit metropolità de Barcelona

18.04.2008
El DPTOP endega el Pla director territorial a les comarques del Penedès. Finalització termini 120 dies aprovació Àmbit per part del Govern.

14.07.2008
Aprovació inicial del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

16.08.2008
Aprovació definitiva del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals.

16.09.2008
Aprovació definitiva del Pla Director de l’Alt Penedès

11.11.2008
El Govern va aprovar la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’avantprojecte de llei pel qual s’aprova el nou Pla Territorial general de Catalunya.
- Adhesió de 63 aj. 4 CC 12 ee 125 ent. 12.500 particulars

22.05.2009
Aprovació inicial del Pla territorial parcial Metropolità

08.07.2009
Informe de compliment de la Resolució 91/VIII del conseller de PTOP a la mesa de la Comissió de Política Territorial

24.07.2009
Finalització termini presentació esmenes al PTPM.

28.07.2009
Està previst presentar a la Comissió de Coordinació de Política Territorial l’informe per a l’inici de l’elaboració del nou Pla territorial General de Catalunya.

??.09.2009

Acord del Consell Tècnic i del Govern de l’informe.

??.10.2009
Presentació de la proposta de text articular al Consell Tècnic.

??.11.2009
Inici de la informació pública i la consulta institucional

??.12.2009
Presentació del projecte de Llei al Consell Tècnic

??.01 2010
Aprovació del projecte de llei pel govern i tramesa al Parlament.

??.03.2010
Aprovació del projecte de Llei del PTGC pel Parlament.


RESUM DELS INCOMPLIMENTS DEL GOVERN


- RETARD +5 ANYS: REVISIÓ PTGC


- RETARD +2 ANYS APLICACIÓ ÀMBIT PENEDÈS


- RETARD +3 ANYS DEL PLA PARCIAL TERRITORIAL


- RETARD +? ANYS DESPLEGAMENT VEGUERIES