diumenge, 12 de juliol del 2009

Àmbit Penedès: s'han donat unes Dates... (comunicat 134, 08.07.2009)

A proposta del grup parlamentari de Convergència i Unió, s’ha celebrat al si de la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya una sessió de control sobre el compliment de la resolució 91/VIII -l’acord parlamentari del 5 de desembre de 2007- sobre la creació de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial, que inclogui l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i els municipis de l'Anoia que s'hi vulguin adherir, i l'adequació dels plans parcials i sectorials a aquest àmbit funcional.


1 - Crítica al govern

Joan Raventós, (CiU), ha retret al govern que les successives declaracions no significaven cap resolució efectiva. Ha recordat la pressió al govern per part de CiU i ha lamentat que s’hagi menystingut la voluntat de tot un territori, avalada pel Parlament, cosa que al seu parer, constitueix pràcticament un fet “delictiu”. Santi Rodríguez (PP) ha repassat la història i les dates del procés amb la conclusió que el govern, no ha demostrat voluntat política i només ha reaccionat quan se l’ha empès. José Domingo, del grup Mixt, ha comparat l’actitud del govern amb la tàctica de la pastanaga d’anar prometent i enganyant alhora.

2 - Les rèpliques

Roberto Labandera (PSC) ha retret a CiU que en el passat va mostrar la seva manca de voluntat penedesenca. Ha remarcat la voluntat planificadora del govern, que ha rebut, com mai, una empenta decisiva. Ha obviat la interpretació de les successives decisions sobre l’àmbit. Miquel Carrillo, (ERC) ha reiterat, amb èmfasi, la seva voluntat per l’Àmbit i la Vegueria i el treball constant d’ERC al si del govern per aconseguir una decisió favorable. Salvador Milà (ICV), recordant la visita a l’exposició sobre la Vegueria, ha fet palès un canvi d’actitud clarament favorable a l’Àmbit, sense descartar la Vegueria. Ha explicat la decisió del govern de posar dates a la creació de l’Àmbit i les possibilitats que es presenten en un futur immediat per a plantejar les bases d’un Pla Territorial del Penedès tot defensant els punts del Pla Director afectats pel projecte de Pla Territorial Metropolità aprovat inicialment pel conseller Nadal.

3 - Resposta de descàrrec per part del govern

El Conseller Joaquim Nadal ha enviat aquest mateix matí, a la Secretaria General del Parlament de Catalunya, un comunicat amb la seva signatura en el qual informava del següent:
- Les determinacions preses ja el 18 d’abril de 2008, per tal de promoure l’elaboració d’un pla director territorial, amb contingut de pla territorial parcial, tot integrant el seu contingut, a la propera revisió del Pla Territorial General de Catalunya.
- L’aprovació, el 16 de setembre de 2008, del Pla Director Territorial de l’Alt
Penedès
- L’aprovació, l’11 de novembre de 2008 de la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’avantprojecte de llei “pel qual s’aprovarà el nou Pla Territorial general amb l’objectiu de: ”Adaptar-lo a l’evolució de la societat i el territori català que ha tingut lloc d’ençà de l’aprovació del Pla de 1995, així com d’adaptar la delimitació dels àmbits d’aplicació dels plans territorials i dels àmbits funcionals, tot creant-ne de nous, si s’escau, amb l’objectiu de donar resposta a les noves realitats territorials i a les aspiracions expressades des de diverses comarques i ajuntaments, com en el cas de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i alguns municipis de l’Anoia i d’altres”.
- En data 28 de juliol de 2009 està previst presentar a la Comissió de Coordinació de Política Territorial l’informe per a l’inici de l’elaboració del nou PTGC. La proposta d’acord serà elevada al Consell Tècnic i al Govern el proper mes de setembre.
- En data octubre 2009 està previst l’inici de la tramitació per part del Govern, amb la presentació del text articulat al Consell Tècnic, de la modificació de la Llei 1/1995 d’acord amb el que estableix la memòria aprovada pel govern. Es preveu que el projecte de Llei pugui ser aprovat pel Parlament el mes de març 2010.

4 - Fugida endavant?

Deixant de banda la valoració de la resposta del govern – que no s’ajusta a la realitat- i obviant determinats aspectes de les contrarèpliques, creiem que la pressió feta, probablement des dins del mateix govern, però sobretot a través de la Comissió de Política Territorial del Parlament, ha arrencat de la Conselleria del sr. Nadal, i per extensió del govern, la concreció d’unes dates. La Plataforma ho considera positiu però no dóna per guanyada la contesa. La manca de voluntat i la indecisió d’alguns grups polítics és massa palesa i caldrà estar amatent, en caure cada data, a instar al govern sobre el compliment dels seus compromisos. Per altra banda, la Plataforma lamenta que els terminis parlamentaris allarguin encara més l’espera, amb el perill que suposa de decisions imprevisibles per part del govern.

5 - El Plans Territorials actuals

En qualsevol cas, la Plataforma VP reclama una moratòria dels Plans Territorials Parcials del Camp de Tarragona i de les Comarques Centrals aprovats fins ara i que quedin supeditats a allò que determini el futur Pla Territorial Parcial del Penedès.

6 - Des d’ara, cal pensar en vuit àmbits

La Plataforma VP rebutja la continuada tàctica del govern de seguir planejant i anar duent a terme la descentralització i adjudicació de delegacions de serveis en base a set àmbits puix el document signat pel Conseller implícita el vuitè àmbit.

7 - L’amenaça del Pla Territorial Metropolità (PTM)

La Plataforma VP rebutja totalment la prossecució dels tràmits per a l’aprovació del PTM perquè afecta l’Alt Penedès i el Garraf, que hauran de comptar amb un Pla Territorial propi per al Penedès. Aquest Pla, a més, atempta contra Pla Director de l’Alt Penedès i pot representar danys irreparables al nostre territori.

8 – Les al·legacions al PTM

La Plataforma invita els ciutadans, entitats, i ajuntaments que cursin les al·legacions contra el PTM. El termini de presentació per als dos primers sectors acaba el 24 de juliol (consulteu a www.vegueriapenedes.cat), Cal una resposta el més àmplia possible que utilitzi tots els recursos legals per a oposar-s’hi i defensar la integritat del nostre territori.

9 - Agraïments i desig d’entesa

La Plataforma VP agraeix als grups favorables a l’Àmbit el seu suport. I espera que la connexió amb les forces polítiques doni fruits concrets i tangibles, en favor del Penedès, sobretot quan s’elabori al nostre Pla Territorial.


ARA, L’ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ
DEMÀ, LA VEGUERIA PENEDÈS