dissabte, 2 de gener de 2010

AL.LEGACIONS A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE L’ORGANITZACIÓ VEGUERIAL DE CATALUNYA (comunicat 141, 31-12-2009)

Davant la publicació al número 5525 del DOGC del 14.12.2009 de l’edicte d’informació pública de l’Avantprojecte de llei de l’organització veguerial de Catalunya, i en el termini que especifica l’edicte de publicació,

aquesta Plataforma manifesta:

PRIMERA: Que consta a aquest Departament la voluntat reiteradament expressada pels governs locals actuals de les quatre comarques penedesenques (Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia), de formar part, en una propera organització territorial de Catalunya, de la Vegueria del Penedès, de la qual cosa els plens municipals de 63 dels 73 municipis possibles i els 4 Consells Comarcals implicats en van fer aprovació en llurs plenaris, i tramesa de l’acta del mateix al Departament.

SEGONA: Que, ja d’entrada, aquestes manifestacions del territori superen amb molt els requisits previstos en l’articulat de l’avantprojecte quant a la modificació i creació de territoris veguerials, concretament els previstos en els articles 4 i 6 de l’avantprojecte.

TERCERA: Que el procés per a la creació d’una nova Vegueria, contingut a l’art. 6 i remissió al 4, fa molt difícil, per no dir impossible, la ulterior creació d’una vuitena vegueria, ja que es dóna com a necessari que els consells de vegueria cedents de municipis i comarques hagin d’aprovar, per majoria absoluta dels seus membres, aquesta nova creació.

QUARTA: Que els territoris concernits, a través dels seus representants legals i democràtics en llurs òrgans de govern local, han manifestat el rebuig a pertànyer a altres vegueries que no siguin la Penedès. Així, l’Anoia s’ha posicionat clarament contra la seva inclusió en la Vegueria Central; el Garraf i l’Alt Penedès, contra la seva pertinença a la Vegueria de Barcelona; i el Baix Penedès a la seva inclusió a la Vegueria del Camp de Tarragona, i absolutament a favor de no restar separat de l’Alt Penedès i el Garraf,fruit de la divisió provincial de 1.833.

CINQUENA: Que el Pacte d’Entesa, que pilota la obra de govern, no especifica el nombre de Vegueries a crear com a conseqüència de l’organització territorial. Que aquest Departament públicament i privadament ha manifestat que la futura Llei de Vegueries no especificaria ni el nombre ni quines es crearien i que això es deixava per a un ulterior consens polític.

SISENA: Que aquesta ha de ser una Llei fruit del consens polític i territorial, pel fet de ser una Llei de País. Quant al territori, ja s’ha dit que no se’ns respecta, ans al contrari, la voluntat. Quant a l’arc polític actual, ERC, CIU, PP i Ciutadans estan per 8 vegueries. ERC, en particular, així ho ha aprovat en la darrera executiva. Quant a la resta, així ho han expressat en la sessió plenària del Parlament de Catalunya de data 16-12-2009 en aprovar l’inici del tràmit de la Proposició de Llei sobre l’Àmbit Funcional del Penedès. En aquest Ple del Parlament, ni ICV ni PSC es van oposar, a la creació de l’àmbit, embrió necessari i entitat de règim subsidiari de la futura Vegueria. Per tant, el consens més ampli és per a la vuitena vegueria, la del Penedès.


ATESOS ELS ANTECEDENTS ES PRESENTEN ELS SEGÜENTS SUGGERIMENTS:

PRIMER: Cal seguir endavant el tràmit de l’avantprojecte de llei de l’ordenació veguerial de Catalunya, amb la inclusió -tant en l’articulat com en el seu Annex- de la Vegueria del Penedès en tant que vuitena vegueria integrada pels territoris compresos en la Proposició de Llei del reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació.


HBLE. CONSELLER DE GOVERNACIÓ, JORDI AUSÀS I COLL
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
GENERALITAT DE CATALUNYA